Doneren

Om ons werk zo goed mogelijk te blijven doen, kunnen we jouw financiële steun goed gebruiken!
Ga naar Geef.nl om een doorlopende machtiging af te geven of eenmalig te doneren.

TrashUre Hunt

TrashUre Hunt heeft de ANBI-status. Dit betekent dat schenkingen aftrekbaar zijn bij de belasting.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer informatie over welke belastingvoordelen een ANBI heeft op de website van de Belastingdienst.

Bestedingen
TrashUre Hunt ontvangt enkele subsidies, en is dus voor een belangrijk deel afhankelijk van eenmalige en periodieke giften. Uw gift komt dus ten goede aan het vrijwillige werk van TrashUre Hunt.

Belasting aftrekbaar
U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan TrashUre Hunt.
Meer informatie over giften op de website van de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Stichting TrashUre Hunt
Keizerstraat 87, 2584BC ‘s-Gravenhage
06 42626391, info@trashurehunt.org

Triodos Bank
Stichting TrashUre Hunt  NL35 TRIO 0338 5266 92

Kamer van Koophandel / RSIN
KvK: 67444717 / RSIN: 856994789

Het bestuur van Stichting TrashUre Hunt oefent haar taken volledig onbezoldigd uit:
Dhr. Mischa Vos (voorzitter)
Dhr. Niels Remmerswaal (secretaris)
Dhr. Dylan Metkemeijer (penningmeester)